นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 16/04/2019 15:53:00

เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดสินทรัพย์ของทางราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
Post time 15/04/2019 09:19:53

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 15/04/2019 09:15:19

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

1 นางพฤฒินี ประทุมคาลา

2 นางอรุณศรี เกษแก้ว

3 นางบุษกร สิงห์หลง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

สสจ ร่วมใจ งดใช้ภาชนะโฟม (Say No Foam)
Post time 11/10/2018 09:34:06


เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
Post time 03/07/2018 11:42:39

เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือสิทธิประชาชน2561.pdf คู่มือสิทธิประชาชน2561
แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว.pdf แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สิทธิของประชาชน.pdf สิทธิของประชาชน