นายแพทย์สมิต ประสันนาการ


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
Post time 20/07/2018 13:16:47

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 20/07/2018 13:11:34

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของพนักงานราชการ

ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวัันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโนนสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุุดรธานี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
Post time 19/07/2018 15:31:17

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ อาคารอเนกประสงค์ลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
โรงพยาบาลอุดรธานี


ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 17/07/2018 15:56:18

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 17/07/2018 15:09:50

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) สังกัดสำนักงานสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
Post time 06/07/2018 16:19:48

เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ จึงแจ้งให้ผู้สนใจที่ประสงค์จะสมัครปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ให้แจ้งความจำนงโดยเขียนใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ ๙ -  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
Post time 03/07/2018 11:42:39

เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือสิทธิประชาชน2561.pdf คู่มือสิทธิประชาชน2561
แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว.pdf แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สิทธิของประชาชน.pdf สิทธิของประชาชน