ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-2959/2562
เรื่อง: 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

ตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกู่แก้ว ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

  งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่  ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกู่แก้ว ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาทรการโยธา (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ไฟล์ที่แนบมา: 
5.ประกาศผู้ชนะ(บ้านพัก5-6สสอ.กู่แก้ว).pdf [ 176.666 KByte ]
ประกาศ: 
19/03/2019 05:10:38 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางสุภา ทองจอก [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ