ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-3004/2562
เรื่อง: 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต รพร.บ้านดุง จ.อุดรธานี

                   ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒0 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,7๐2 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง ตามแบบเลขที่  10947 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 49/๒๕๖๒  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 นั้น

  งานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒0 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ 10947 จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส ดี ที  คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 43,910,600.00 บาท (สี่สิบสามล้านเก้าแสน  หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ไฟล์ที่แนบมา: 
19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักแพทย์20ยูนิตรพร.บ้านดุง.pdf [ 179.849 KByte ]
ประกาศ: 
19/04/2019 10:43:11 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางสุภา ทองจอก [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ