ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-2958/2562
เรื่อง: 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.เมือง จ.อุดรธานี

ตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔6/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

  งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่  ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ก่อสร้าง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ไฟล์ที่แนบมา: 
5.ประกาศผู้ชนะ(บ้านพัก5-6สสอ.เมือง).pdf [ 169.209 KByte ]
ประกาศ: 
19/03/2019 04:35:28 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางสุภา ทองจอก [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ