ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-2941/2562
เรื่อง: 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซินเจนในเลือด (Pulse Oximeter)

 ตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter) ชนิดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๕/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) จำนวน ๔๕ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf [ 151.664 KByte ]
ประกาศ: 
13/03/2019 10:23:45 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางศศิพัชร์ เหมสุขเจริญกุล [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ