ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3027/2562
เรื่อง: 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ “From Routine to Transformative Learningฯ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

                    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “From Routine to Transformative Learning: จากงานประจำสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมสายใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง


       นางอรวรา  ไตรดำรง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ไฟล์ที่แนบมา: 
doc00424120190508163809.pdf [ 1.094 MByte ]
ประกาศ: 
08/05/2019 09:49:03 อายุ 15 วัน [ 23/05/2019 09:49:03 ]
ผู้ประกาศ: 
นางอรวรา ไตรดำรง [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์