ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-2939/2562
เรื่อง: 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร

   ตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร  จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 52/2562 ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2562  นั้น
 เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร  จำนวน 90 เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,586,500.00  บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศผู้ชนะเครื่องผลิตออกซิเจน.pdf [ 140.953 KByte ]
ประกาศ: 
13/03/2019 10:01:56 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางศศิพัชร์ เหมสุขเจริญกุล [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ