ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-2978/2562
เรื่อง: 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

ตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน ๙๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ยู.เอ็ม.แอล.ซัพพลาย (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf [ 144.090 KByte ]
ประกาศ: 
28/03/2019 03:31:46 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางศศิพัชร์ เหมสุขเจริญกุล [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ