ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3034/2562
เรื่อง: 
เรื่อง เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

                      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  IDP+IS : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล ปี 2562 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัครภายใน      4 มิถุนายน 2562ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000  บาท ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

                                                                                                           นางอรวรา  ไตรดำรง

                                                                       หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
doc00428820190513102557.pdf [ 2.108 MByte ]
ประกาศ: 
13/05/2019 04:05:22 อายุ 30 วัน [ 12/06/2019 04:05:22 ]
ผู้ประกาศ: 
นางรัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์