ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2434/2561
เรื่อง: 
เรื่อง เชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

      สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียน คนละ 23,000 บาท ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

                                                                                                นางอรวรา ไตรดำรง

                                                                     หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
201807061011.pdf [ 683.25 KByte ]
ประกาศ: 
06/07/2018 03:31:32 อายุ 30 วัน [ 05/08/2018 03:31:32 ]
ผู้ประกาศ: 
รัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์