ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3035/2562
เรื่อง: 
ประกาสผล หน่วยงานคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข เรื่องเล่า 62

เรียน  ผอ.รพอุดรธานี  ผอ.รพร.บ้านดุง  สสอ.วังสามหมอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ได้แจ้งการคัดเลือกคนดีศรี-สาธารณสุข เรื่องเล่า หน่วยงานคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒  บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการประกวดหน่วยงานคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข เรื่องเล่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานี เข้าแข่งขันในระดับเขตสุขภาพที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว  สรุปผลการประกวดคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้

คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มข้าราชการ

      ชนะเลิศ    นางพวงพยอม  จุลพันธ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลอุดรธานี

คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มลูกจ้างประจำ

                ชนะเลิศ  นางสาวนิตยา ผุยปุโรย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

                            อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

                รองชนะเลิศ นายเสกสรร  วิจารณรงค์  ช่างปูน  โรงพยาบาลอุดรธานี

เรื่องเล่า 

     ชนะเลิศ   นางสาวนันทิชา  ไชยเทพ  นักกายภาพบำบัด รพร.บ้านดุง   

     รองชนะเลิศ  นางสาวจิลพร  กาสีใส  พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลอุดรธานี

หน่วยงานคุณธรรมดีเด่น 

      ชนะเลิศ  โรงพยาบาลอุดรธานี                       

ในการนี้ จึงขอให้บุคคลและหน่วยงานตามรายชื่อข้างต้น จัดทำเอกสารประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย จำนวน ๑๐ ชุด และนำส่งเอกสารให้คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพที่ ๘        ในวันประกวดแข่งขัน วันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมพักพิงอิงโขง โรงแรมพักพิงอิงโขง จังหวัดนครพนม   หากเลยกำหนดถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์เข้ารับการประกวดแข่งขัน 

                                       นางอรวรา  ไตรดำรง

                           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศผล คนดี หน่วยงาน เล่า 62.pdf [ 223.307 KByte ]
ประกาศ: 
14/05/2019 03:34:49 อายุ 30 วัน [ 13/06/2019 03:34:49 ]
ผู้ประกาศ: 
พรพิมล พงษ์ไทย [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์