ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2445/2561
เรื่อง: 
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการจัดบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://bit.ly/2yrr/2yrrARl หรือdownload ใบสมัครที่ www.nida.ac.ht และส่งไปที่ Supatra.a@nida.ac.th ภายในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

                                                                                                       นางอรวรา ไตรดำรง

                                                                    หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
201807121538.pdf [ 428.637 KByte ]
ประกาศ: 
12/07/2018 08:45:12 อายุ 30 วัน [ 11/08/2018 08:45:12 ]
ผู้ประกาศ: 
รัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์