ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-2968/2562
เรื่อง: 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสจ.อุดรธานี

ตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

  งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่  ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศผู้ชนะ(บ้านพัก7-8สสจ.อด.).pdf [ 176.824 KByte ]
ประกาศ: 
20/03/2019 11:45:27 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางสุภา ทองจอก [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ