ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3024/2562
เรื่อง: 
เรื่อง เชิญอบรมหลักสูตร “การควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่าย และการจำหน่ายพัสดุ”

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

                สมาคมบริหารงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตร“การควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่าย และการจำหน่ายพัสดุ ” สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง 9-12 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจสมัคร ภายใน 5 มิถุนายน 2562  โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบท้าย

                                                                                                 นางอรวรา  ไตรดำรง

                                                                  หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
doc00417720190503102159.pdf [ 1.544 MByte ]
ประกาศ: 
03/05/2019 07:07:49 อายุ 30 วัน [ 02/06/2019 07:07:49 ]
ผู้ประกาศ: 
นางรัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์