ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-2942/2562
เรื่อง: 
ระกาศผู้ชนะซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave)

 ตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่  (Autoclave) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่  (Autoclave)จำนวน ๔๕ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ยู.เอ็ม.แอล.ซัพพลาย  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๖๓,๗๕๐.00  บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศผู้ชนะ autoclave.pdf [ 142.487 KByte ]
ประกาศ: 
13/03/2019 10:32:53 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางศศิพัชร์ เหมสุขเจริญกุล [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ