ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3040/2562
เรื่อง: 
ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นดีเด่น

เรียน  ผอ.รพ.ทุกแห่ง

ด้วนสามคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น  ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก้่าแพทย์ขอนแก่นดีเด่น  ที่มีผลงานเด่น สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยส่งเอกสารประวัติผลงานไปที่  

chaapi@kku.ac.th  ภายใน 17 พ.ค 62   (ตามหนังสือที่แนบ)

 จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

                        นางอรวรา  ไตรดำรง

                หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไฟล์ที่แนบมา: 
ศิษย์เก่าแพทย์ มข.62.pdf [ 274.875 KByte ]
ประกาศ: 
17/05/2019 03:36:28 อายุ 3 วัน [ 20/05/2019 03:36:28 ]
ผู้ประกาศ: 
พรพิมล พงษ์ไทย [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์