ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-2940/2562
เรื่อง: 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)

   ตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)  จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 52/2562 ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2562  นั้น
 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)  จำนวน 45 เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน โปรไลน์ อินสทรูเมนท์  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,341,000.00  บท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา Doptone.pdf [ 141.828 KByte ]
ประกาศ: 
13/03/2019 10:15:18 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางศศิพัชร์ เหมสุขเจริญกุล [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ