ประเภท: 
ประกวดราคา
เลขที่ข่าว: 
E-2953/2562
เรื่อง: 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านคอนเลียบ อ.เพ็ญ

ตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนเลียบ ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

  งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่  ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนเลียบ ตำบลเตาไห  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรือง กรุ๊ป (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศผู้ชนะ(บ้านพัก5-6รพ.สต.คอนเลียบ).pdf [ 178.562 KByte ]
ประกาศ: 
18/03/2019 02:20:10 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางสุภา ทองจอก [ mater ]
ฝ่าย: 
งานพัสดุ