ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-1850/2563
เรื่อง: 
แบบการกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังให้กำหนดตาม กพ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน กพ.ที่ นร. ๑๐๐๘/๒๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ขอส่งแบบการกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังให้กำหนดตาม กพ.กำหนด 

ตามหนังสือสำนักงาน กพ.ที่ นร. ๑๐๐๘/๒๒๗  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๒ เพื่อใช้ประกอยการพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


ไฟล์ที่แนบมา: 
form competency 63.zip [ 30.624 KByte ]
ประกาศ: 
30/03/2020 03:59:56 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
ฐนกร คำหารพล [ admin ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานบริหาร