ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-1679/2563
เรื่อง: 
การมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดส่วนกลางที่ปฏิบัติคำสั่งจังหวัดอุดรธานี

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

การมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดส่วนกลางที่ปฏิบัติคำสั่งจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6034/2562 ดังรายละเอียดแนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ไฟล์ที่แนบมา: 
5629887_1.pdf [ 25.181 MByte ]
ประกาศ: 
03/01/2020 06:32:28 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
ฐนกร คำหารพล [ admin ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานบริหาร