ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-1923/2563
เรื่อง: 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม.

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการขอความร่วมมือ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง, เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลตำบลหนองบัว ประชาสัมพันธ์ให้ อสม. ทราบ และดำเนินการสมัครสมาชิก ฌกส. อสม. เพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ และส่งเสริม ให้ อสม. ได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุม ทั่วถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพบูลย์ รัตนศิลป์


ไฟล์ที่แนบมา: 
สมัครสมาชิก ฌกส.อสม.zip [ 1.326 MByte ]
ประกาศ: 
03/07/2020 05:04:04 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
ไพบูลย์ รัตนศิลป์ [ admin ]
ฝ่าย: 
สวช.5(งานสุขภาพภาคประชาชน)