คู่มือผู้เข้ารับบำบัด
  โครงสร้างกิจกรรม
  
ผู้เข้ารับบำบัดแบบย่อ
  คู่มือผู้ปฏิบัติงาน
  คู่มือครอบครัวศึกษา
  คู่มือป้องกันกลับไป
   เสพซ้

  คู่มือฝึกทักษะเลิก
   เสพยาเบื้องต้น

 
คู่มือให้คำปรึกษา
    รายบุคคลและ
    ครอบครัว

  คู่มือย่อ Matrix
  คู่มือดำเนินงาน HA
  คู่มือขั้นตอนประเมิน
   HA

  ไฟล์บรรยายMatrix
  ไฟล์บรรยายแพทย์ 
   เวชศาสตร์ยาเสพติด

  แบบคัดกรอง V2
  แบบ 2Q,8Q.9Q

  หลักสูตรค่ายฯ (ใหม่)
  คู่มือสมาชิกค่ายฯ เก่า
  ใบงาน HA_workshop
  คู่มือบำบัด_SOP ปี60
  ฟอร์มเบิกงบยาเสพติด
 


 • Home สสจ. | Download | Youtube | Web link | FreeWebTemplates | Google | ผลงานบำบัดประเทศ |

  ประชาสัมพันธ์

  จัดอบรมแพทย์เวชศาสตร์ยาเสพติด

   - สสจ.อุดรธานีจัดอบรมแพทย์เวชศาสตร์ยาเสพติดในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องกระจก  โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
  จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดโปรแกรมกายจิตสังคมบำบัด(Matrix Program)
  - สสจ.อุดรธานีจัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยโปรแกรมกายจิตสังคมบำบัดในวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559   ณ ห้องฟ้าหลวง 5  โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
   

   
   

             

  เป้าหมายบำบัด ปี 2560
   - เป้าหมายบำบัดในระบบสมัครแบบผู้ป่วยนอกจำแนกรายอำเภอ
  ข้อสั่งการปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   -ข้อสั่งการเตรียมรับผู้ป่วยยาเสพติด
  ประกาศ ปปส. 3 ส.ค.60
   -แนวทางปฏิบัติตามประกาศ คสช.ที่ 108/57
  แนวทางปฏิบัติบังคับบำบัด
   -แนวทางปฏิบัติระบบบังคับบำบัด&แบบฟอร์มรายงาน
  แนวทางบำบัดและให้บริการHarm.
   -แนวทางปฏิบัติให้บริการบำบัดยาเสพติด
  การบันทึกข้อมูล บสต.
   -แจ้งการบันทึก บสต.ระบบใหม่
  ตัวชี้วัด ปี2560
   -KPI Template ยาเสพติด
  จัดสรรงบประมาณ
   -จัดสรรงบประมาณยาเสพติดปี 61 งวดที่1
  แบบฟอร์มทำแผน ปี 61
   -ใช้ทำแผนใช้งบประมาณยาเสพติด
  แบบฟอร์มประเมินผลงาน
   -ประเมินผลงานรับบำเหน็จยาเสพติด
  MOU ผู้ป่วยศาลเยาวชนฯ
  -ข้อตกลงและแบบฟอร์มรายงาน

  ประชุมงบยาเสพติด 12/12/60
  -เอกสารและแบบฟอร์มการเงิน/พัสดุ

   

   

  ติดต่อเรา

  มือถือ 0819543919
  แจ้งโทร 0-4222-2356 ต่อ 223
  หรือโทร 0-4222-2356 ต่อ 223
  หรือโทรสาร 0-4223-0535


  ศอ.ปส.กท.สธ. |สบ.ยช. |ปปส. | ศอ.ปส.จ.อุดรธานี | ศูนย์คัดกรอง108 | บสต.เก่า | บสต.ใหม่ | กระทรวงสาธารณสุข

  ผู้ดูแลระบบ epidon1@hotmail.com
  วัชรินทร์  พันธุ์เทศ มือถือ 0860705955 และ โชษิตา คุ้มตลอด