post
ssj
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
Post time 21/07/2015 09:19:43

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘


คู่มือประชาชน สสจ.อุดรธานี.rar
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
Post time 16/07/2015 17:55:03

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ให้ผู้ที่สนใจ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ  (รายละเอียดต่าง ๆ ตามไฟล์แนบ)201507160940.pdf
ประกาศคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเป็นกรรมการเขตสุขภาพที่ 8
Post time 15/07/2015 18:23:46

ประกาศคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเป็นกรรมการเขตสุขภาพที่ 8

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้201507150910.pdf
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
ขอแสดงความยินดี
Post time 16/07/2015 21:46:18
นายแพทย์กังวาล วงศ์รัศมีเดือน
ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นชนบท ประจำปี 2557
ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Post time 14/07/2015 19:26:47

ด้วยสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดอุดรธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ในสังกัดสำนังงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


ประกาศ รับสมัคร พกส.ก.ค.58.pdf
 • ระบบงาน
 •   ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 •   ระบบจองห้องประชุม
 •   ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
 •   ระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 •   ระบบส่ง SMS
 •   รายงานการประชุม กวป.
 •   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 •   ลงทะเบียนเข้าประชุม/อบรม
 •   แบบฟอร์มต่างๆ
 •   แผนการใช้รถยนต์
 •   แผนปฏิบัติงานผู้บริหาร
 •   แผนประชุมอบรม
 •   HDC กระทรวงฯ