post
ssj
งานแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2557 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ภาพรับโล่ โรงพยาบาลายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
Post time 05/03/2014 15:10:37

1.โรงพยาบาลน้ำโสม

ผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2556

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี

ผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556


วันที่ 25 กมภาพันธ์  2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ภาพการรับรางวัล To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557
Post time 11/02/2014 11:16:21

๑.ประเภทจังหวัด To Be Number One กลุ่มดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศอันดับ ๑

๒.ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น

โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศ อันดับ ๒

๓.ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐาน

พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๔.ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการ ขนาดเล็กถึงกลาง กลุ่มดีเด่น

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศอันดับ ๒รายงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2557
Post time 07/02/2014 11:38:07

รายงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2557

ตรวจสอบ

แจ้งการใช้งานประกาศและข่าว, ดาวน์โหลดเอกสาร
Post time 12/12/2013 22:14:44

หากต้องการใช้งานและดึงเอกสารเก่า

ประกาศและข่าว เก่า
ดาวน์โหลเอกสาร เก่า

พิธีเปิด "โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพแบบบูรณาการเชิงรุกในประชาชนอำเภอเมืองอุดรธานี ปี 2557 เพื่อ เฉลิมฉลองจังหวัดอุดรธานี 121 ปี"
Post time 12/12/2013 22:08:40

นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพแบบบูรณาการเชิงรุกในประชาชน 
เพื่อค้นหาและแบ่งสภาวะสุขภาพของประชาชนจังหวัดอุดรธานี
โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกอบเกียรติ  กาญจนะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

 • ระบบงาน
 •   Health data center
 •   ทำเนียบผู้บริหาร
 •   ประกาศประกวดราคา
 •   ระบบจองห้องประชุม
 •   ระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 •   ระบบส่ง SMS
 •   รายงานการประชุม กวป.
 •   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 •   ลงทะเบียนเข้าประชุม/อบรม
 •   แบบสำรวจสถานบริการ
 •   แผนการใช้รถยนต์
 •   แผนปฏิบัติงานผู้บริหาร
 •   แผนประชุมอบรม
 •   เว็บไซด์ HDC
 •   คู่มือการคีย์ JHCIS
 •   เว็บดาวน์โหลด MC2
 •   Year planner
 •   3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง
 •   ระบบข้อมูลทันตกรรมสาธารณสุข เขต ๘ อุดรธานี