post
ssj
โครงการอบรมหลักสูตร “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [คลิ๊กทีรูปเพือโหลดเอกสาร]
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
Post time 02/07/2015 11:53:08

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสมหามงเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ "BIKE FOR MOM" ปั่นเพื่อแม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.udonthani.go.th/bikeformom/


ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐระดับจังหวัด(ITA)
Post time 28/05/2015 13:05:27

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ทันแพทย์สันติ  ศรีนิล  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐระดับจังหวัด(ITA)  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการมาโดยลำดับ  ปัจจุบันในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือตามแบบที่  ปปช.กำหนด  ซึ่งคาดว่าจะสามารถรายงานให้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๘ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  คือวันที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
Post time 11/05/2015 15:27:08

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี


201505111540.pdf
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับมอบรางวัลทีมสนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับชาติ
Post time 03/04/2015 13:32:15


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับมอบรางวัลทีมสนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับชาติ
จาก ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558  วันที่ 20 มีนาคม 2558
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครและขอแสดงความยินดีกับ นายเสถียร  คำชมภู อสม.ดีเด่นระดับชาติ
ประจำปี 2558  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
อสม.หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี


แจ้งการเตรียมหลักฐานสำหรับการรายงานตัวของพนักงานราชการ
Post time 30/03/2015 09:14:13

แจ้งการเตรียมหลักฐานสำหรับการรายงานตัวของพนักงานราชการ

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมา


201503300923 - หลักฐานการรายงานตัว.pdf
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
Post time 27/03/2015 16:38:52

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


201503271646.pdf
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Post time 26/03/2015 12:31:15

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ฉะนั้นจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.แพทย์แผนไทย
2.พยาบาลวิชาชีพ
3.เภสัชกร
4.นักเทคนิคการแพทย์
5.นักกายภาพบำบัด
6.นักวิชาการสาธารณสุข
7.นักวิชาการเงินและบัญชี
8.เจ้าพนักงานธุรการ
9.เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
10.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
11.เจ้าพนักงานพัสดุ
12.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
13.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
14.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
15.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
16.พนักงานประกอบอาหาร
17.พนักงานประจำตึก
18.พนักงานช่วยการพยาบาล
19.พนักงานบริการ

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
รับสมัคร พกส มีค58.pdf
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดอุดรธานี
Post time 09/01/2015 14:26:59
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ
TO BE  NUMBER ONE  
จังหวัดอุดรธานี


  วันพุธที่ ๗
มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม
TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
  จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้วิสัยทัศน์ TO
BE NUMBER ONE พลังสร้างสรรค์ สู่ภาพฝันของวัยรุ่น มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่าย
ทั้งแผนงาน โครงการ และงบประมาณ  สู่เป้าหมายเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
เป็นเด็กเก่ง ดี มีสุข กล้าฝันให้ไกล มุ่งไปให้ถึง รวมทั้งการปลูกฝังให้เยาวชน  ตระหนักในความรักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เกิดความภูมิใจ  ความรัก  ความสามัคคี 
และร่วมกันทำความดี  เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  แบ่งฐานการดำเนินงานเป็น ๓ ฐาน คือ ในชุมชน  สถานศึกษา 
และสถานประกอบการ
   
การดำเนินงานโครงการ TO
BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุดรธานี 
มีเป้าหมายในกลุ่มอายุ ๖
– ๒๔ ปี จำนวนทั้งหมด ๔๑๗,๑๘๒
คน เป็นสมาชิก TO
BE NUMBER ONE ร้อยละ ๑๐๐  มีการรับสมัครสมาชิกใหม่อายุ
๖ ปี ทุกปี มีชมรม
TO
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทั้งหมด ๘๑๓ ชมรม ในสถานประกอบการ ๕ ชมรม  ในชุมชน ๓๑๙ ชมรม
   การดำเนินกิจกรรม
ใครติดยายกมือขึ้น” ในโครงการTO BE NUMBER ONE ซึ่งจังหวัดอุดรธานี  ได้นำมาเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่หลงไปใช้ยาเสพติดให้ได้รับการบำบัด
รักษาและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก รวมทั้งลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน ๕
,๔๔๒ ราย บำบัดครบตามเกณฑ์ ๔,๗๐๘คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑ ของเป้าหมาย และมีการติดตามหลังการบำบัดรักษา
พบไม่กลับไปเสพซ้ำ จำนวน ๔,๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๕๖ สมาชิกกลับไปศึกษาต่อและทำงานในอาชีพเดิม ร้อยละ ๗๖.๔๘
ได้รับการฝึกอาชีพและเงินทุนในการประกอบอาชีพให้เลี้ยงตนเองและอยู่ในชุมชนเป็นการคืนคนดีสู่สังคม
ใช้ชีวิตได้ปกติสุข โดยไม่พึ่งยาเสพติด จำนวน ๓๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๕
 
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัด
TO BE NUMBER
ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗และมีชมรมในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาตรฐานต้นแบบ
ระดับประเทศ คือ  โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖ นครอุดรธานี  มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค คือ โรงเรียนพันดอนวิทยา
อ.กุมภวาปี  มีชมรมในสถานประกอบการดีเด่นระดับภาค
คือ  บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี  นอกจากนี้ บุคลกรในจังหวัดยังได้รับพระราชทานรางวัล
TO BE
NUMBER ONE ดีเด่น ทั้งประเภท ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
และ ประเภทผู้นำชุมชน
  ในวโรกาสนี้ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 
ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงาน พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก
“ใครติดยายกมือขึ้น” และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก
TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ด้วย


ขั้นตอนการขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (UNDO)
Post time 15/12/2014 09:48:56

ขั้นตอนการขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ระบบ UNDO


1. ขั้นตอนการยื่นแบบ1.docx
รายละเอียด
 • ระบบงาน
 •   Health data center
 •   ประกาศประกวดราคา
 •   ระบบจองห้องประชุม
 •   ระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 •   ระบบส่ง SMS
 •   ลงทะเบียนเข้าประชุม/อบรม
 •   แบบสำรวจสถานบริการ
 •   แผนการใช้รถยนต์
 •   แผนประชุมอบรม
 •   เว็บไซด์ HDC
 •   คู่มือการคีย์ JHCIS
 •   เว็บดาวน์โหลด MC2
 •   Year planner
 •   นโยบายการดำเนินงาน ปี2558
 •   ระบบข้อมูลทันตกรรมสาธารณสุข