post
ssj
สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงะยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ขอเชิญสมาชิก พอ.สว. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 4 ก.พ. 58
Post time 30/01/2015 14:19:30

ขอเชิญสมาชิก พอ.สว. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 4 ก.พ. 58

ณ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังษีอุปถัมภ์ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีrrrr.pdf
รายละเอียด
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
Post time 20/01/2015 11:36:24

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ

201501201127.pdf
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดอุดรธานี
Post time 09/01/2015 14:26:59
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ
TO BE  NUMBER ONE  
จังหวัดอุดรธานี


  วันพุธที่ ๗
มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม
TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
  จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้วิสัยทัศน์ TO
BE NUMBER ONE พลังสร้างสรรค์ สู่ภาพฝันของวัยรุ่น มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่าย
ทั้งแผนงาน โครงการ และงบประมาณ  สู่เป้าหมายเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
เป็นเด็กเก่ง ดี มีสุข กล้าฝันให้ไกล มุ่งไปให้ถึง รวมทั้งการปลูกฝังให้เยาวชน  ตระหนักในความรักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เกิดความภูมิใจ  ความรัก  ความสามัคคี 
และร่วมกันทำความดี  เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  แบ่งฐานการดำเนินงานเป็น ๓ ฐาน คือ ในชุมชน  สถานศึกษา 
และสถานประกอบการ
   
การดำเนินงานโครงการ TO
BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุดรธานี 
มีเป้าหมายในกลุ่มอายุ ๖
– ๒๔ ปี จำนวนทั้งหมด ๔๑๗,๑๘๒
คน เป็นสมาชิก TO
BE NUMBER ONE ร้อยละ ๑๐๐  มีการรับสมัครสมาชิกใหม่อายุ
๖ ปี ทุกปี มีชมรม
TO
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทั้งหมด ๘๑๓ ชมรม ในสถานประกอบการ ๕ ชมรม  ในชุมชน ๓๑๙ ชมรม
   การดำเนินกิจกรรม
ใครติดยายกมือขึ้น” ในโครงการTO BE NUMBER ONE ซึ่งจังหวัดอุดรธานี  ได้นำมาเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่หลงไปใช้ยาเสพติดให้ได้รับการบำบัด
รักษาและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก รวมทั้งลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน ๕
,๔๔๒ ราย บำบัดครบตามเกณฑ์ ๔,๗๐๘คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑ ของเป้าหมาย และมีการติดตามหลังการบำบัดรักษา
พบไม่กลับไปเสพซ้ำ จำนวน ๔,๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๕๖ สมาชิกกลับไปศึกษาต่อและทำงานในอาชีพเดิม ร้อยละ ๗๖.๔๘
ได้รับการฝึกอาชีพและเงินทุนในการประกอบอาชีพให้เลี้ยงตนเองและอยู่ในชุมชนเป็นการคืนคนดีสู่สังคม
ใช้ชีวิตได้ปกติสุข โดยไม่พึ่งยาเสพติด จำนวน ๓๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๕
 
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัด
TO BE NUMBER
ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗และมีชมรมในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาตรฐานต้นแบบ
ระดับประเทศ คือ  โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖ นครอุดรธานี  มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค คือ โรงเรียนพันดอนวิทยา
อ.กุมภวาปี  มีชมรมในสถานประกอบการดีเด่นระดับภาค
คือ  บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี  นอกจากนี้ บุคลกรในจังหวัดยังได้รับพระราชทานรางวัล
TO BE
NUMBER ONE ดีเด่น ทั้งประเภท ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
และ ประเภทผู้นำชุมชน
  ในวโรกาสนี้ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 
ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงาน พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก
“ใครติดยายกมือขึ้น” และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก
TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ด้วย


ขั้นตอนการขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (UNDO)
Post time 15/12/2014 09:48:56

ขั้นตอนการขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ระบบ UNDO


1. ขั้นตอนการยื่นแบบ1.docx
รายละเอียด
Q Restaurant
Post time 04/11/2014 10:34:18


นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในการรับมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย (Q Restaurant)
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายนพวัชร สิงห์ศักดา) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2557


กิจกรรมงานวันมหิดล 24 - 27 กันยายน 2557 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
Post time 13/10/2014 08:28:28ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
Post time 24/07/2014 11:24:27

ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๕๗
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ...- จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗

นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ได้รับรางวัลผู้นำชุมชน
TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ ระดับประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนพันดอนวิทยา อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี๒๕๕๗ประกาศนโยบาย...การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ” ปี 2557
Post time 23/04/2014 11:32:39

ประกาศนโยบาย...การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ” ปี 2557พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  ผู้สูงอายุสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๋ว ต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี  ปี
2557

สืบสานวัฒนธรรมไทย  รดน้ำขอพร  ผู้สูงอายุ 
และผู้บริหาร ปี 2557

 • ระบบงาน
 •   Health data center
 •   ประกาศประกวดราคา
 •   ระบบจองห้องประชุม
 •   ระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 •   ระบบส่ง SMS
 •   ลงทะเบียนเข้าประชุม/อบรม
 •   แบบสำรวจสถานบริการ
 •   แผนการใช้รถยนต์
 •   แผนประชุมอบรม
 •   เว็บไซด์ HDC
 •   คู่มือการคีย์ JHCIS
 •   เว็บดาวน์โหลด MC2
 •   Year planner
 •   นโยบายการดำเนินงาน ปี2558
 •   ระบบข้อมูลทันตกรรมสาธารณสุข