post
ssj
สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงะยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าประเมินความรู้ความสามารถ และห้องสอบ
Post time 29/07/2014 16:28:07

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา [พนักงานราชการ]

** ผู้สอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิชาการการเงินและบัญชี ให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้Binder1.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
Post time 24/07/2014 11:24:27

ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๕๗
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ...- จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗

นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ได้รับรางวัลผู้นำชุมชน
TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ ระดับประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนพันดอนวิทยา อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี๒๕๕๗ด่วน!!! ให้ทุกหน่วยงาน กรอกข้อมูลแบบสอบถาม
Post time 07/05/2014 10:18:42


ให้ทุกหน่วยงาน สสอ  รพสต  รพ กรอกข้อมูลตาม link ด้านล่าง 

หนังสือที่แนบมา

แบบสอบถามกระทรวง

ประกาศนโยบาย...การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ” ปี 2557
Post time 23/04/2014 11:32:39

ประกาศนโยบาย...การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ” ปี 2557พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  ผู้สูงอายุสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๋ว ต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี  ปี
2557

สืบสานวัฒนธรรมไทย  รดน้ำขอพร  ผู้สูงอายุ 
และผู้บริหาร ปี 2557

ภาพรับโล่ โรงพยาบาลายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
Post time 05/03/2014 15:10:37

1.โรงพยาบาลน้ำโสม

ผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2556

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี

ผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556


วันที่ 25 กมภาพันธ์  2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ภาพการรับรางวัล To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557
Post time 11/02/2014 11:16:21

๑.ประเภทจังหวัด To Be Number One กลุ่มดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศอันดับ ๑

๒.ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น

โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศ อันดับ ๒

๓.ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐาน

พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๔.ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการ ขนาดเล็กถึงกลาง กลุ่มดีเด่น

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศอันดับ ๒รายงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2557
Post time 07/02/2014 11:38:07

รายงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2557

ตรวจสอบ

แจ้งการใช้งานประกาศและข่าว, ดาวน์โหลดเอกสาร
Post time 12/12/2013 22:14:44

หากต้องการใช้งานและดึงเอกสารเก่า

ประกาศและข่าว เก่า
ดาวน์โหลเอกสาร เก่า

 • ระบบงาน
 •   Health data center
 •   ประกาศประกวดราคา
 •   ระบบจองห้องประชุม
 •   ระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 •   ระบบส่ง SMS
 •   ลงทะเบียนเข้าประชุม/อบรม
 •   แบบสำรวจสถานบริการ
 •   แผนการใช้รถยนต์
 •   แผนประชุมอบรม
 •   เว็บไซด์ HDC
 •   คู่มือการคีย์ JHCIS
 •   เว็บดาวน์โหลด MC2
 •   Year planner
 •   3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง
 •   ระบบข้อมูลทันตกรรมสาธารณสุข