ประเภทข่าว: ข่าวภายนอก
เลขที่ข่าว E-13071/2556ข่าวด่วน

เรื่องเรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง (รับโล่ / เกียรติบัตร)

เนื้อเรื่อง

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง  สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

         กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ขอเชิญประธานชมรมจริยธรรมที่ได้รับรางวัล คปสอ.ดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2556   และคนดีศรีสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปี 2556   และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ปี 2556  เข้ารับโล่รางวัล / เกียรติบัติ  /ช่อดอกไม้   ในวันที่  25 กันยายน  2556  เวลา 08.30 - 10.30 น  ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี  โรงแรมเจริญโฮเต็ล  ตามรายชื่อดังนี้ 

คปสอ.ดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2556

ชนะเลิศ                             คปสอ.โนนสะอาด  (รับโล่)

รองชนะเลิศลำดับที่1        คปสอ.บ้านดุง (รับเกียรติบัตร)

รองชนะเลิศลำดับที่ 2      คปสอ.กุมภวาปี (รับเกียรติบัตร)

ชมเชยลำดับที่ 1              คปสอ.บ้านผือ (รับเกียรติบัตร)

ชมเชยลำดับที่ 2              คปสอ.กุดจับ  (รับเกียรติบัตร)

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2555

นางจรูญศรี  ปัญญาดี  รพ.สต.นาบัว  อำเภอเพ็ญ  (รับช่อดอกไม้)

นายบุญชู  แพงจันทรฺ  โรงพยาบาลกุมภวาปี  (รับช่อดอกไม้)

 

รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ปี 2556

ชนะเลิศ    นายประยงค์   อนุสุวรรณ์    โรงพยาบาลกุดจับ  (รับโล่)

รองชนะเลิศลำดับที่ 1   นางสุชิน  ธรรมวงศา   รพ.สต.หมู่ม่น   อำเภอกุมภวาปี (รับเกียรติบัตร)

รองชนะเลิศลำดับที่ 2  นางสาววันวิสา  มิตรราช  โรงพยาบาลโนนสะอาด (รับเกียรติบัตร) 

 

บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ปี 2556

กลุ่มข้าราชการระดับ 6 – 8

ชนเลิศ  นางสุชิน  ธรรมวงศา     รพ.สต.หมู่ม่น   อำเภอกุมภวาปี  (รับโล่)

รองชนะเลิศลำดับที่ 1  นางประยงค์   อนุสวรรณ์   โรงพยาบาลกุดจับ  อำเภอกุดจับ (รับเกียรติบัตร)

รองชนะเลิศลำดับที่ 2  นางอมราภรณ์  พุทโธ     รพ.สต.หมู่ม่น  อำเภอเมือง (รับเกียรติบัตร)

 

กลุ่มข้าราชการระดับ 1 – 5

ชนะเลิศ   นายชัยณรงค์  พรหมโสภา   รพ.สต.กลิ่งคำ  อำเภอเมือง  (รับโล่)

รองชนะเลิศลำดับที่ 1  นางรัศมี   ศรีกงพาน     สำนักงานสาธารณสุข  อำเภอกุมภวาปี  (รับเกียรติบัตร)

รองชนะเลิศลำดับที่ 2  นางยุภารัตน์   อาจหาญ  รพ.สต.หนองฆ้อง   อำเภอกุดจับ  (รับเกียรติบัตร)

 

กลุ่มลูกจ้างประจำ

ชนะเลิศ   นายมรกต  เครือชารี   โรงพยาบาลโนนสะอาด   อำเภอโนนสะอาด  (รับโล่)

 

               จึงขอให้ผู้มีรายนามข้างต้น  เข้ารับโล่  รับเกียรติบัตร  ตามวันเวลาที่แจ้ง

 

                                                                                               นายสัญชัย  ปิยะพงษ์กุล

                                                                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

                        

 


ไฟล์ที่แนบมา
ไม่มีไฟล์แนบ

วันที่ลงประกาศ 10/09/2013 14:45:07 อายุข่าว 7 วัน
User ที่ใช้งาน hed
ผู้ลงประกาศ พรพิมล พงษ์ไทย
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก สวช.3(งานประชาสัมพันธ์)
หมดอายุวันที่ 17/09/2013 14:45:07
ประกาศข่าว