ประเภทข่าว: ข่าวภายใน
เลขที่ข่าว E-8296/2554

เรื่องเรียน สสอ.บ้านผือ และ ผอ.รพ.สต.ในเขต อ.บ้านผือ

เนื้อเรื่อง
เรียน สสอ.บ้านผือ และ ผอ.รพ.สต.ในเขต อ.บ้านผือ

คปสอ. บ้านผือ ขอแจ้งกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักวิชาการสาธารณสุข     ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานใน รพ.สต.เครือข่าย (20 แห่ง)

และใน ศสช. รพ.บ้านผือ รวมจำนวน ๒๓ คน  ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. รายงานตัวลงทะเบียนรับการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ

ระหว่างวันที่ 1 - 28 กรกฎาคม 2554 เรียนภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ On the job training ณ รพ.บ้านผือ

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554 ฝึกปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ต้นสังกัด (13 แห่ง)

วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ปัจฉิมนิเทศ/มอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ

 

ไฟล์ที่แนบมา
(1)...xls : 49.5 KByte

วันที่ลงประกาศ 28/06/2011 15:42:27 อายุข่าว 30 วัน
User ที่ใช้งาน bp02
ผู้ลงประกาศ ฉวีวรรณ คนยืน
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก กลุ่มงานบริหาร
หมดอายุวันที่ 28/07/2011 15:42:27
ประกาศข่าว