ประเภทข่าว: ข่าวภายใน
เลขที่ข่าว E-12788/2556ข่าวด่วน

เรื่องแจ้งแพทย์ที่สมัครรับโควตาแพทย์ประจำบ้าน เข้าพบคณะกรรมการฯ(เรียน ผอ.รพศ.,รพช.ที่เกี่ยวข้อง)

เนื้อเรื่อง

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ที่เกี่ยวข้อง(บางแห่ง)

 

                   ด้วย  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ได้ประกาศรับสมัครแพทย์รับทุนต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน    ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   และได้มีแพทย์ในสังกัด รพศ.อุดรธานี และในสังกัดโรงพยาบาลชุมชน  ในเขตจังหวัดอุดรธานี   ยื่นใบสมัครขอรับโควตาจังหวัดอุดรธานี  ไปแล้วนั้น

                        บัดนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี    ได้กำหนดให้ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้รับโควตาในรูปคณะกรรมการ    พร้อมนี้  จึงใคร่ขอความร่วมมือในการแจ้งและอนุญาตให้แพทย์ที่มีรายนามข้างท้าย   เข้าพบคณะกรรมการเพื่อรับการสัมภาษณ์   ห้องทองกวาว  อาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่า  โรงพยาบาลอุดรธานี  ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา๑๐.๐๐ น. ด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

                                         กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

 

  หมายเหตุ    ขอความร่วมมือในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการ  รพ. ติดต่อรับเอกสารหนังสือเชิญแพทย์ผู้สมัครเพื่อ
เข้ารับการสัมภาษณ์ ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สสจ.อุดรธานี  อาคารอำนวยการ  ชั้น ๓
 

  

รายชื่อแพทย์สังกัด รพ.เขตจังหวัดอุดรธานี ที่ได้สมัครรับโควตาแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลในเขตจังหวัดอุดรธานี   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑.นายปิยะพงษ์                 คำบูชา                ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี

๒.นางสาวทิพย์วดี             วุฒิพันธ์               ปฏิบัติงานที่ ร.พ.วังสามหมอ             จ.อุดรธานี

๓.นางสาววนิดา                 ผาตาล                ปฏิบัติงานที่ ร.พ.เพ็ญ                      จ.อุดรธานี
๔.นายนิติวุฒิ                    แสนมาโนช          ปฏิบัติงานที่ ร.พ.หนองหาน               จ.อุดรธานี

๕.นางสาวแวววิเชียร           จันทะโชติ            ปฏิบัติงานที่ ร.พ.บ้านผือ                  จ.อุดรธานี

๖.นางสาวเสาวลักษณ์          หรูปานวงษ์          ปฏิบัติงานที่ ร.พ.หนองหาน               จ.อุดรธานี

๗.นายศรานนท์                 ไพศาลพันธ์          ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี

๘.นายธวัชชัย                    อัครประเสริฐกิจ    ปฏิบัติงานที่ ร.พ.ทุ่งฝน                    จ.อุดรธานี

๙.นายวิษณุ                      เกษรุน                ปฏิบัติงานที่ ร.พ.หนองหาน               จ.อุดรธานี
๑๐.นายนิติพันธ์                เวียงคำ              ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี
๑๑.นางสาวกฤติยา             ด่านคอนสกุล        ปฏิบัติงานที่ ร.พ.เพ็ญ                      จ.อุดรธานี

๑๒.นางสาวกมลจุฑา          นครศรี                ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี

๑๓.นางสาวกรวีกานต์         ศรีพงษ์วิวัฒน์        ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี
๑๔.นางสาวโสรยา             หลวงชาญ            ปฏิบัติงานที่ ร.พ.ร.บ้านดุง                จ.อุดรธานี

๑๕.นายกานต์                   จันทรศุภวงศ์        ปฏิบัติงานที่ ร.พ.ร.บ้านดุง                จ.อุดรธานี

๑๖.นางสาวจุไรรัตน์           ยะแสง                ปฏิบัติงานที่ ร.พ.ทุ่งฝน                    จ.อุดรธานี

๑๗.นางสาวโชตยา             แก้วแสงใส           ปฏิบัติงานที่ ร.พ.บ้านผือ                  จ.อุดรธานี

๑๘.นายนราศักดิ์               แจ้งรักษา            ปฏิบัติงานที่ ร.พ.กุมภวาปี                 จ.อุดรธานี

๑๙.นางสาวปนัดดา            ไทยวัชรามาศ        ปฏิบัติงานที่ ร.พ.หนองหาน               จ.อุดรธานี

๒๐.นางสาวสุธินี                สุราช                  ปฏิบัติงานที่ ร.พ.บ้านผือ                  จ.อุดรธานี

๒๑.นายปรีชา                   ศรีสร้างทอง         ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี

๒๒.นายอาทิตย์                 โพธิกำจร             ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี

๒๓.นายภูริชญ์                  สุจริตพุทธังกูร       ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี

๒๔.นายวิทยาธร                พรศิริประทาน       ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี

๒๕.นางสาวอลิศา              เนรมิตตกพงศ์       ปฏิบัติงานที่ ร.พ.อุดรธานี                 จ.อุดรธานี

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณไชยรัตน์ ฯ โทร ๐  ๘๐๐๐    ๙๘๐๖  ๘


ไฟล์ที่แนบมา
ไม่มีไฟล์แนบ

วันที่ลงประกาศ 14/06/2013 10:13:37 อายุข่าว 7 วัน
User ที่ใช้งาน hed
ผู้ลงประกาศ นายไชยรัตน์ รังษา
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก สวช.3(งานประชาสัมพันธ์)
หมดอายุวันที่ 21/06/2013 10:13:37
ประกาศข่าว