ประเภทข่าว: ข่าวภายใน
เลขที่ข่าว E-12824/2556

เรื่องแจ้งการเข้าร่วมประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคไต(CKD และCAPD)

เนื้อเรื่อง

เรียน  ผู้รับผิดชอบงานโรคไต (CKD/CAPD)

ด้วย สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยเครือข่ายบริการที่ ๘ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเครือข่ายบริการที่ ๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคไตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์   จึงได้จัดประชุมฟื้นฟูความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง    โดยกำหนดการจัดประชุมฟื้นฟูความรู้ฯ     ในวันที่   ๒๖ - ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม  โรงแรมอัศวรรณ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

                     ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จึงขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

             ๑. แพทย์ผู้รับผิดชอบงานโรคไต จาก รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่ง แห่งละ ๑-๒ คน

             ๒. พยาบาลหน่วยไตเทียม จาก รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่ง แห่งละ ๒  คน

             ๓. พยาบาลผู้รับผิดชอบโรคไต (CKD /CAPD) จาก รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่ง แห่งละ ๒  คน

                 และงานเวชกรรมสังคมแห่งละ ๑ คน

             ๔. พยาบาลผู้รับผิดชอบโรคไต (CKD /CAPD) จาก รพ.สต.ขนาดใหญ่ จังหวัดละ ๓ คน ดังนี้

                 - รพ.สต.ทองอินทร์    คปสอ.กุมภวาปี

                 - รพ.สต.สร้างแป้น     คปสอ.กุดจับ

                 - รพ.สต.บ้านเทื่อม     คปสอ.บ้านผือ

             ๕. ผู้รับผิดชอบงานโรคไต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูความรู้ฯ     ดังกล่าวดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด  ส่วนค่าที่พักเบิกจากหน่วยงานผู้จัด โดยมีรายละเอียดการอบรมตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

                     จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

                                                                                         นางจีรภา วัฒนกูล

                                                                            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ


ไฟล์ที่แนบมา
เชิญเข้าร...pdf : 101.199 KByte
กำหนดการu...doc : 83 KByte
บันทึกข้อความเชิญประชุม 26-27 มิย.56 หนองคาย2.doc : 41.5 KByte

วันที่ลงประกาศ 25/06/2013 15:57:48 อายุข่าว 30 วัน
User ที่ใช้งาน cdc
ผู้ลงประกาศ นางสาวสุดาพร วงค์จำนงค์
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก สวช.1(งานควบคุมโรค)
หมดอายุวันที่ 25/07/2013 15:57:48
ประกาศข่าว