ประเภทข่าว: ข่าวภายใน
เลขที่ข่าว E-12009/2555ข่าวด่วน

เรื่องแบบรายงานสอบสวนโรคคอตีบ

เนื้อเรื่อง

เรียน  ประธานและรองประธาน คปสอ.ทุกแห่ง

           สสจ.อุดรธานี ขอส่งแบบสอบสวนโรค(กรณีผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัย) เพื่อท่านจะได้แจ้ง

ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป.

                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                                    นางจีรภา  วัฒนกูล

                                                               หน.กลุ่มงานควบคุมโรคฯ


ไฟล์ที่แนบมา
แบบรายงานสอบสวนโรคคอตีบ.PDF : 477.411 KByte
แบบรง.สอบสวนคอตีบ.zip : 47.096 KByte

วันที่ลงประกาศ 31/10/2012 14:59:47 อายุข่าว 30 วัน
User ที่ใช้งาน cdc
ผู้ลงประกาศ นางขวัญชนก เอกปฐมศักดิ์
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก สวช.1(งานควบคุมโรค)
หมดอายุวันที่ 30/11/2012 14:59:47
ประกาศข่าว