ประเภทข่าว: ข่าวภายนอก
เลขที่ข่าว E-12075/2555

เรื่องเรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง ผอ.รพ.สต. (อบรม ผบต.ปี 56)

เนื้อเรื่อง

เรียน    สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   . หนังสือที่ สธ.๐๒๐๓.๐๖/๑๒๖๔๘  ลว.๑๒ พ.ย ๒๕๕๕  จำนวน  ๑ แผ่น

                    ๒. แบบฟร์อมแจ้งรายชื่อ  จำนวน    ชุด

 

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก  สำนักงานปลัดกระทรวง จัดอบรมหลักสูตรทางการบริหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  หลักสูตร ค่าใช้จ่ายเบิกจากเงินงบประมาณต้นสังกัด  ดังนี้

๑. หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น             ลงทะเบียน ๓๐,๐๐๐ บาท     ระยะเวลา ๕ สัปดาห์

ขอให้แจ้งผู้มีคุณสมบัติ / ผู้สนใจ  ลงทะเบียนสมัครทางเว็บไซ  www.cpha.ac.th  เมื่อสมัครแล้วให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย และให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง  แล้วเรียงลำดับผู้สมัครตามความสำคัญจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด   (ในบางหลักสูตรที่มีผู้สมัครทั้ง   โรงพยาบาลชุมชน   และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  เช่น  ผบต.  ผบก ให้เรียงลำดับความสำคัญ ในภาพของ คปสอ.)  และส่งรายชื่อ พร้อมเอกสารใบสมัคร ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  เพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเรียงลำดับในภาพรวมของจังหวัดก่อนส่งวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก  และส่งรายชื่อมาทาง e-mail : tum_ pimon@yahoo.com  ตาม แบบฟร์อม  ดาวน์โหลดเอกสารได้จากประกาศข่าวของ สสจ.อุดรธานี วันที่ ๑๖ พ.ย ๒๕๕๕)

 

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป      

 

                                                                               นายแพทย์สัญชัย  ปิยะพงษ์กุล

                                                                             นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดระานี

 


ไฟล์ที่แนบมา
ผบต 56.doc : 4.527 MByte
รายชื่อ ผบต. รุ่น 23 ปีงบ 56.doc : 44 KByte

วันที่ลงประกาศ 16/11/2012 14:59:28 อายุข่าว 30 วัน
User ที่ใช้งาน hed
ผู้ลงประกาศ พรพิมล พงษ์ไทย
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก สวช.3(งานประชาสัมพันธ์)
หมดอายุวันที่ 16/12/2012 14:59:28
ประกาศข่าว